Nyelvvizsgadíj visszatérítése

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Az 503/2017. (XII.29.) Korm. rendelet alapján 2018. január 1-től az első sikeres komplex nyelvvizsga díját a kormány visszatéríti a következő feltételek alapján.

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül:

A támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

  • államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
  • a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
  • a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
  • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.

Támogatott nyelv: a Club Britannica nyelviskolában letehető angol és német nyelv természetesen, illetve további támogatott nyelvek a fent említett kormányrendelet szerint.

Jogosultsági feltételek

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki

  • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
  • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
  • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján

35. életévét még nem töltötte be.

a 35. életévét már betöltötte, de a fentiekben meghatározott időpontban

– csecsemőgondozási díjban,

– gyermekgondozási díjban vagy

– gyermekgondozást segítő ellátásban

részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe és a támogatás alapjául szolgáló első sikeres komplex nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapra, érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállítására vagy a honosítási határozat meghozatalára 2020. június 30-a után került sor.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2020. január 1-jétől 161.000 Ft, 2021. február 1-jétől 167.400 Ft, 2022. évben 200.000 Ft, mely alapján 2020. évben és 2021. január hónapban befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 40.250 Ft, 2021. február 1-jétől befizetett díj esetén 41.850 Ft, míg 2022. évben befizetett nyelvvizsga esetén 50.000 összegű támogatás biztosítható.

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni.

A támogatás csak a második részvizsga díja után jár, ha

– az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy

– 35. életévét betöltött, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő jogosult esetén az első  részvizsga vizsganapja 2020. július 1. előtti, vagy

– a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el.

Ez 100%-ban fedezi a befizetett ECL vizsgadíjat.

Az igénylés folyamatáról tájékozódhat és a kitöltendő formanyomtatványt letöltheti a Magyar Államkincstár honlapjáról.

Az igényléshez szükséges lesz a nyelvvizsgadíj befizetést igazoló számlára. 

Mivel a nyelvvizsgadíj befizetése kétfelé történik, egyik rész a Pécsi Tudományegyetem részére, a másik a Club Britannica részére, így két számlára lesz szükség a vizsgadíj visszaigényléséhez.

A Club Britannica Nyelviskola minden befizetésről automatikusan számlát állít ki a vizsgázó részére.

Az ECL vizsgaközpont (Pécsi Tudományegyetem) felé befizetett vizsgadíjról az Egyetem állít ki számlát.