Adatvédelem

A  WEBOLDAL ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

 

A http://www.clubbritannica.hu URL alatt elérhető weboldalt (Weboldal) a Club Britannica Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3100,Salgótarján Május 1. út 53., Cégjegyzékszám: 12-09-005211; adatvédelmi nyilvántartási szám: […], a továbbiakban: Adatkezelő vagy Club Britannica Kft) üzemelteti. A jelen nyilatkozat (Nyilatkozat) a Club Britannica Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  által a Weboldal üzemeltetésével összefüggésben kezelt személyes és egyéb adatok védelmével kapcsolatos politikáját, gyakorlatát és kötelezettségvállalásait tartalmazza.

1.Megfelelés a jogszabályoknak

1.1. A Club Britannica Oktatási és Szolgáltató Kft a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

1.2. Adatvédelmi politikánk megfelel az alkalmazandó hatályos magyar jogszabályoknak és fontosabb nemzetközi ajánlásoknak, különös tekintettel az alábbiakra:

(i)Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Avtv.”)
A jelen Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (3. §) rögzített tartalmával.

(ii)Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény

(iii)Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény

(iv)Az Online Privacy Alliance ajánlásai

1.3. Fenntartjuk a jogunkat, és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatvédelmi politikánkat és egyben jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsuk.

1.4. Adatvédelmi politikánk bármilyen változásáról látogatóinkat a Weboldalon előzetesen értesítjük, míg lényeges változásokról felhasználóinkat előzetes e-mail útján is tájékoztatjuk.

2.Általános adatkezelési elvek

2.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a . Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2.2. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a hallgatóknak nyújtandó nyelvoktatás céljából kapcsolatot tartson a hallgatókkal, illetve igény esetén hírlevélben rendszeresen tájékoztassa a regisztrált felhasználókat az általuk kért szolgáltatásokról.

2.3. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a Weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.

2.4. Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, amely eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hogy hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.

2.5. Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik. Az adatok harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

2.6. Tevékenységünk során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodunk az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

2.7. Az Adatkezelő az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (Adatbiztonság).

2.8. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Nyilatkozatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

2.9. Az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek (ideértve a regisztrált felhasználókat és a Weboldal látogatóit is) az Adatkezelő székhelyére küldött levélben, illetve az clubbritannica@gmail.com  e-mail címen az Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

 

3.Regisztráció, online jelentkezés

3.1. Hírlevelünk, illetve a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk kézbesítése érdekében kizárólag a hírlevélre feliratkozó érdeklődő nevét, e-mail címét tároljuk.

A regisztráció során csak olyan adatot kérünk Öntől, amely az adott szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A honlapon történő regisztráció az érintettek személyes adataik kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulásnak minősül.

3.2. A regisztráció során gyűjtött személyes adatait semmilyen esetben sem továbbítjuk, vagy tesszük hozzáférhetővé harmadik fél számára.

3.3. A regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak ingyenes tárolására, valamint adatvédelmi politikánknak megfelelő kezelésére.

3.4. A tanfolyamainkra történő online jelentkezés esetén a felhasználóinkat az alábbi személyes adatok közlésére kérjük:

(i)név

(ii)e-mail cím

(iii)telefonszám

(iv)lakcím

Gyermek tanfolyamainknál ezeken az adatokon kívül kérjük a gyermek életkorát és nyelvi előképzettségét (hány éve tanulja a cél nyelvet). Ezekre az adatokra a megfelelő csoportbeosztás érdekében van szükségünk.

Egyebekben az online jelentkezés során megadott adatok kezelésére a regisztráció kapcsán írt adatkezelési irányelvek az irányadóak.

 

4.Linkek

4.1. Oldalainkon esetekben található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra mutató link. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ilyen ugrópontok használatával más szolgáltatók oldalaira kerülnek át.

4.2. Jelezzük, hogy nincs ráhatásunk arra, hogy más szolgáltatók betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Amennyiben szükségét érzi, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi nyilatkozatát.

4.3. Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag a által üzemeltetett oldalakra érvényes.

 

5.Felmérések, kérdőívek, szavazások, nyereményjátékok

5.1. Időről időre felhívhatjuk látogatóinkat, illetve felhasználóinkat, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően felmérések, kérdőívek kitöltésével, illetve szavazásokon, nyereményjátékokon való részvétellel, stb. adatokat közöljenek.

5.2. A részvétel ezen információ-gyűjtéseken minden esetben önkéntes, esetleges adatszolgáltatás kizárólag az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik. Látogatóink, illetve felhasználóink minden esetben szabadon dönthetnek, hogy személyes adatokat (pl.: név és e-mail cím), vagy kizárólag statisztikai/demográfiai információkat (pl.: postai irányítószám) bocsátanak rendelkezésünkre.

5.3. Az e-mail cím esetleges rögzítésének célja annak biztosítása, hogy minden felhasználó csak egyszer töltse ki az adatlapot, elkerülve a többszöri részvételt. A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében tárolódnak. Részvételét bizalmasan kezeljük a statisztikai értékelési folyamat során, személyes adatait nem kapcsoljuk össze e-mail címével.

A felmérések, kérdőívek, illetve szavazások alkalmazásával gyűjtött adatokat adatkezelési politikánknak és a vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően kizárólag a szolgáltatásaink színvonalának emelésére használjuk fel.

Az így nyert adatokat más forrásból származó személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze. A résztvevők hozzájárulása esetén az adatokat adott esetben társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló vállalatok – pl. a nyereményjátékok és a felmérések támogatói – számára továbbítjuk.

5.4. Az adatkezelés részleteit az adott szavazás, nyereményjáték vagy egyéb adatvédelmi relevanciával bíró esemény adatkezelési elvei tartalmazzák.

6.Levelezés

6.1. Szolgáltatásaink során elektronikus levelezés útján lépünk kapcsolatba felhasználóinkkal.

6.2. Reklámnak minősülő leveleket felhasználóink részére kizárólag felhasználóink előzetes hozzájárulásával küldünk, világosan és egyértelműen azonosítható formában.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezetünk azon személyekről, akik részünkre írásban bejelentették, hogy kívánnak szolgáltatásunk felhasználásával reklámot kapni. A nyilvántartásban nem szereplő személyek részére nem küldünk reklámot. A nyilvántartást harmadik fél számára nem adjuk át.

6.3. Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol a reklámok és egyéb levelek küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti.

 

7.Tájékoztatás és jogorvoslati lehetőségek

7.1. Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele merülne fel, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az alábbi e-mail címen: clubbritannica@gmail.com

7.2. Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
Kérelmére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.
A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg.

7.3. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Tájékoztatjuk, hogy kötelesek vagyunk adatai törlésére az alábbi esetekben:

(i)ha az adatok kezelése jogellenes

(ii)ha Ön kéri

(iii)az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható

(iv)az adatkezelés célja megszűnt

(v)azt a bíróság vagy a elrendelte

7.4. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Tiltakozását – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatjuk.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesítjük, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.5. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – választása szerint – megindítható a mindenkori székhelye szerint illetékes bíróság előtt, vagy az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is.

 

Hatályos: 2015.május 01.

Köszönjük, hogy nagyon alaposan áttanulmányozta a fenti adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatunkat, és Ön is mindent megtett annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy az interneten merre jár, és milyen adatokat ad meg számunkra. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!