ECL Nyelvvizsga

ecl1

ECL nyelvvizsga

A Club Britannica Nyelviskola az ECL nyelvvizsgarendszert működtető európai uniós tagállamok konzorciumának akkreditált vizsgahelye. Intézményünkben angol és német nyelvből államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető.

ECL nyelvvizsga szintjei

Az ECL nyelvvizsga szintjei az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret szintjeinek felelnek meg.

A2 szint – kezdő
Az A2 szintű ECL nyelvvizsga a nyelvtanulás kezdő szakaszában méri a megszerzett nyelvtudást. Ezen a szinten a vizsgázó tud kérdezni, és az egyszerűbb válaszokat megérti, tud vásárolni, enni-inni kérni, és érti a kiírásokat. Különösen ajánlott az általános iskolák végzős tanulói számára, akik középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt már nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek az A2 szint követelményeinek eredményes teljesítésével.

B1 szint – akkreditált alapfok
A B1 szintű ECL nyelvvizsga alapfokú nyelvtudást igazol. Azok a vizsgázók felelnek meg a B1 szint követelményeinek, akik képesek egyszerűbb élethelyzetekben szóban és írásban kommunikálni. Egyszerű nyelvi eszközökkel nyilatkozni tudnak olyan témákban, amelyeket ismernek, közel állnak érdeklődési körükhöz, illetve megértik a hasonló tartalmú és szintű közléseket. A B1 szintű ECL nyelvvizsga azok számára ajánlott, akiknek diplomájuk megszerzéséhez alapfokú nyelvtudást kell igazolniuk, vagy olyan nyelvigényes, nyelvpótlékra jogosító munkakört töltenek be, amelyek ellátásához alapfokú nyelvtudást igazoló bizonyítványra van szükség.

B2 szint – akkreditált középfok
A B2 szintű ECL nyelvvizsga középfokú tudást mér. A vizsgázó megérti az összetettebb, elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, ki tudja fejezni gondolatait köznapi témákban, továbbá munkájával, tanulmányaival, érdeklődési köreivel kapcsolatos témakörökben. Világos, részletes szövegeket tud írni érdeklődési körével kapcsolatos témákban. Képes folyamatos, könnyed szóbeli kommunikációra anyanyelvi beszélővel. A B2 szint elérésével a nyelvtanulók megismerik a nyelv szerkezetét, megértik a logikáját, kezdik élvezni a szépirodalmat, és lassan otthon érzik magukat a célnyelvi országban.

C1 szint – akkreditált felsőfok
A C1 szintű felsőfokú ECL nyelvvizsga követelményeinek azok a vizsgázók tudnak megfelelni, akik megközelítik az anyanyelvi beszélő tudását. Képesek megérteni a szóban és írásban igényesen megfogalmazott gondolatokat. A nyelvet választékosan használják saját gondolataik megfogalmazására, összetett és elvont témákban. A C1 szint elérésével bátran dolgozhatnak a célnyelvi országban, nyelvi nehézségek nélkül ismerkedhetnek kultúrájával, irodalmával és történelmével.

ECL nyelvvizsga részei

Írásbeli vizsga

1. Olvasott szöveg értése A vizsgázónak két különböző típusú szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát.

2. Írásbeli kommunikáció A vizsgázónak két meghatározott szószámú fogalmazást kell megírnia a megadott szempontok szerint. Az írásbeli kommunikáció résznél egynyelvű vagy kétnyelvű szótár használata megengedett.

Szóbeli vizsga

1. Hallott szöveg értése
A vizsgázónak két szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket. A szöveg CD lemezről hangzik el.

2. Szóbeli kommunikáció
Az ECL nyelvvizsga szóbeli kommunikáció részénél a jelöltek párban, páratlan számú vizsgázó esetén hárman adnak számot tudásukról. A két vizsgáztató tanár közül az egyik, aki a diákokkal szemben foglal helyet, egyfajta moderátor szerepet tölt be. A másik vizsgáztató a vizsgázók teljesítményét értékeli, és közvetlenül nem vesz részt a szóbeli kommunikációban.

a. Bemutatkozás Időtartam: 3-5 perc
Ennek a résznek az a célja, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a szóbeli vizsgára , és a vizsgáztató megismerje a vizsgázókat. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

b. Irányított beszélgetés Időtartam: 5-8 perc
A vizsgáztató beszélgetést kezdeményez az általa kiválasztott téma alapján, amit a vizsgázóknak közösen kell megvitatniuk. A vizsgáztató főleg akkor kérdez, ha a vizsgázók elakadnak a beszélgetésben.

c. Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján Időtartam: 5-8 perc
A vizsgáztató olyan képeket mutat a vizsgázóknak, amelyek egy témakört dolgoznak fel. A képeken látottakról, és azok alapján az adott témáról kell a vizsgázóknak beszélniük. A vizsgáztató szükség esetén kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

ECL nyelvvizsga menete

Az írásbeli vizsga időtartama alapfokon 75 perc, középfokon 105 perc, felsőfokon 120 perc. Ezután egy rövid szünet következik, ami jó alkalom egy kis felfrissülésre.

Szünet után a szóbeli vizsga a hallás utáni szöveg értése vizsgarésszel kezdődik. Amikor a vizsgázó ezzel elkészült, legközelebb már csak a szóbeli kommunikációhoz megadott időpontban kell megjelennie. A szóbeli kommunikáció időtartama 15-20 perc.

Az írásbeli- és a szóbeli vizsga külön is letehető, ekkor csak az adott vizsga időpontjára kell megjelenni.

ECL nyelvvizsga értékelése

Az ECL nyelvvizsga írásbeli- és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga az olvasott szöveg értését és az írásbeli kommunikációt, a szóbeli vizsga a hallott szöveg értését és a szóbeli kommunikációt méri. Készségenként két-két feladatot kell megoldani. Azért van kettő a feladatokból, hogy ha az egyik témában a vizsgázó nem jártas vagy nem rendelkezik a megfelelő szókinccsel, a másik feladattal még javíthasson az eredményén.

Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga akkor sikeres, ha az írásbeli kommunikáció és az olvasott szöveg értése feladatok összeredménye eléri a 60%-ot, de készségenként minimum a 40%-ot.

Amennyiben a vizsgázó az olvasott szöveg értése feladaton eléri a minimum 40%-ot, és az írásbeli kommunikáció, azaz a levélírási feladat eredménye 80%, akkor a két vizsgafeladat átlageredménye 60%, azaz sikeres az írásbeli vizsga. Ez az eredmény fordított esetben is érvényes.

Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga akkor sikeres, ha a szóbeli kommunikáció és a hallott szöveg értése feladatok összeredménye eléri a 60%-ot, de készségenként minimum a 40%-ot.

Amennyiben a vizsgázó, a hallott szöveg értése feladaton eléri a minimum 40%-ot, és a szóbeli kommunikáció eredménye 80%, akkor a két vizsgafeladat átlageredménye 60%, azaz sikeres a szóbeli vizsga. Ez az eredmény fordított esetben is érvényes.

Komplex nyelvvizsga

A vizsgázók számára kedvezően megváltozik az eredményszámítás módja az ECL nyelvvizsgán. Komplex vizsga esetén már nem kell az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen is külön-külön elérni a 60%-ot, elég ha a teljes vizsga, azaz a 4 mért készség összeredménye 60%. Így kompenzálni lehet az egyik készségből nyújtott esetleg gyengébb teljesítményt egy vagy több másik készségből elért jobb eredménnyel.

Például:

40% írásbeli vizsga átlag + 80% szóbeli vizsga átlaga = SIKERES KOMPLEX VIZSGA!

vagy

45% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 60% bármelyik készség + 75% bármelyik készség = 60% = SIKERES KOMPLEX VIZSGA

A változás kizárólag a 2016. decemberi időszaktól kezdődően érvényes, visszamenőleges hatálya nincs. Az újfajta eredményszámítás csak az egy vizsgaidőszakon belül letett komplex vizsgára vonatkozik, külön vizsgaidőszakban letett írásbeli és szóbeli vizsgarészek nem kompenzálhatják egymást.

Esélyegyenlőség

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig szíveskedjen eljuttatni az orvosszakértői vélemény másolatát a választott vizsgahelyre. Kérjük, csatoljon hozzá egy kérvényt, amelyben leírja, hogy milyen segítségre lenne szüksége a vizsgán. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

A következő fogyatékossággal élők részesülhetnek könnyítésben:
  • Diszlexia, diszgráfia esetén
  • Halláskárosodás esetén
  • Látássérülés esetén
  • Vak vizsgázónak
  • Mozgáskoordinációs zavar esetén

További információ a fogyatékossággal történő vizsgázásról.